Belangrijke informatie

Algemene voorwaarden

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Skipdeposit:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Skipdeposit B.V.” gevestigd te Capelle aan den IJssel;

b) Huurder:
de partij of de partijen die Skipdeposit verzocht heeft of hebben een overeenkomst van borgtocht aan te bieden aan een Verhuurder;

c) Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Skipdeposit en Huurder waarbij Skipdeposit zich jegens Huurder verbindt een overeenkomst van borgtocht aan te bieden aan een Verhuurder;

d) Verhuurder:
de partij die aan Huurder woonruimte of kantoor-, winkel-en/of bedrijfsruimte zal verhuren of reeds heeft verhuurd;

e) Huurovereenkomst:
de tussen Huurder en Verhuurder overeen te komen of overeengekomen huurovereenkomst;

f) Borggarantie:
door Skipdeposit aan Verhuurder aan te bieden overeenkomst van borgtocht;

g) Productvoorwaarden:
deze voorwaarden.

2 Toepasselijkheid

2.1 De Productvoorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Huurder en Skipdeposit betreffende door Skipdeposit ten behoeve van Huurder aangeboden of aan te bieden overeenkomst van borgtocht.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop,- of andere voorwaarden van Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zal Skipdeposit een zogenaamde “krediet-check” betreffende Huurder (laten) uitvoeren. Voor het (laten) uitvoeren van een dergelijke “krediet-check” geeft Huurder op voorhand reeds toestemming. De uitkomst van deze “krediet-check” wordt door Skipdeposit gebruikt in haar beslissing de Overeenkomst al dan niet met Huurder aan te gaan.

3.2 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst dient Huurder de Productvoorwaarden te aanvaarden.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand indien en zodra Skipdeposit aan Huurder aangeeft dat zij een overeenkomst van borgtocht zal aanbieden en de betaling door Huurder is voldaan.

3.4 Skipdeposit is nimmer verplicht een Overeenkomst tot stand te laten komen.

3.5 Skipdeposit is bevoegd de Overeenkomst te vernietigen indien blijkt dat Huurder, met het oog op het tot stand komen van de Overeenkomst, onjuiste gegevens heeft verstrekt en Skipdeposit bij een juiste voorstelling van zaken de Overeenkomst niet met Huurder zou hebben gesloten. In het geval van vernietiging van de Overeenkomst heeft Skipdeposit het recht van Huurder betaling te vorderen van minimaal een bedrag ter grootte van het bedrag waarvoor de Borggarantie is afgegeven en maximaal een bedrag gelijk aan driemaal dit bedrag.

4 Duur van de Overeenkomst, einde van de Overeenkomst, tussentijdse opzegging

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Huurovereenkomst, met dien verstande dat Verhuurder tot uiterlijk 60 dagen nadat de Huurovereenkomst is geëindigd én het gehuurde ontruimd is, een beroep kan doen op de Borggarantie.

4.2 Bij opzegging of beëindiging van de Huurovereenkomst dragen Huurder en Verhuurder zorg voor een bevestiging van deze opzegging of beëindiging van Huurovereenkomst aan Skipdeposit.

4.3 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door Huurder.5 Inhoud van de Borggarantie, beroep op de garantie, vergoeden van het onder de Borggarantie uitgekeerde bedrag

5.1 De Borggarantie behelst een verplichting van Skipdeposit jegens Verhuurder tot uitkering van een bedrag ter grootte van maximaal driemaal de maandelijks door Huurder aan Verhuurder verschuldigde kale huursom. Deze verplichting tot uitkering is voorts beperkt tot een bedrag ad maximaal € 6.000,00 (bij huur zakelijke onroerend goed € 24.000,00) indien drie maandelijkse huurtermijnen een hoger bedrag vertegenwoordigen. Iedere betaling onder deze borgtocht verlaagt dit maximum met het betaalde bedrag.

5.2 Indien Huurder Skipdeposit verzoekt een overeenkomst van borgtocht aan te gaan met Verhuurder tot een bedrag dat hoger is dan het bedrag waarvoor Skipdeposit een overeenkomst van borgtocht aan Huurder wenst of kan aanbieden, kan Huurder aan Skipdeposit aanbieden het verschil tussen beide bedragen aan Skipdeposit als waarborgsom te voldoen. Alsdan zal Skipdeposit (alsnog) een overeenkomst van borgtocht aan Verhuurder kunnen aanbieden tot het door (Ver)Huurder gewenste bedrag. Skipdeposit is niet verplicht een aanbod van Huurder tot betaling van bovenbedoeld verschil te aanvaarden.

5.3 Indien Skipdeposit onder een dergelijke Borggarantie zou moeten uitkeren geldt, naast de overige ter zake geldende voorwaarden, dat Skipdeposit het recht heeft een dergelijke uitkering zoveel als mogelijk ten laste te laten komen van het ter zake door Huurder aan haar betaalde waarborgsom alsmede dat zij haar (regres-)vordering en eventuele overige vorderingen op Huurder, voor zover mogelijk, mag verrekenen met de ter zake door Huurder aan haar betaalde waarborgsom.

5.4 Na het einde van de Huurovereenkomst zal, indien Verhuurder geen beroep heeft gedaan op de Borggarantie, het ter zake bovenbedoeld verschil door Huurder aan Skipdeposit betaalde waarborgsom aan Huurder worden gerestitueerd. Skipdeposit zal ter zake dit bedrag geen rente aan Huurder vergoeden of zal eventueel door Skipdeposit over deze waarborgsom betaalde negatieve rente op die waarborgsom inhouden en hiermee verrekenen.

5.5 De Huurder moet aan Skipdeposit bij het aangaan van de Overeenkomst de Huurovereenkomst verstrekken waaruit de hoogte van het bedrag van de Borggarantie volgt.

5.6 In het geval Huurder in verzuim is ter zake de nakoming van de op hem uit hoofde van de Huurovereenkomst jegens Verhuurder rustende verplichtingen, kan Verhuurder een beroep doen op de Borggarantie, waarna Skipdeposit indien aan de daarbij geldende verplichtingen is voldaan binnen 30 dagen zal overgaan tot het uitkeren van het daaronder overeengekomen bedrag.

5.7 Verhuurder kan tot uiterlijk 60 dagen nadat de Huurovereenkomst is geëindigd én het gehuurde ontruimd is een beroep doen op de Borggarantie.

5.8 Nadat Skipdeposit uit hoofde van de Borggarantie enig bedrag aan Verhuurder heeft uitgekeerd, is Huurder gehouden dit bedrag aan Skipdeposit te vergoeden. Skipdeposit zal daartoe een factuur aan Huurder zenden.

5.9 Skipdeposit heeft het recht haar regresvordering(en) en andere vorderingen op Huurder die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Van een dergelijke overdracht zal mededeling worden gedaan aan Huurder.

5.10 Skipdeposit beoordeelt o.b.v. het inspectierapport bij einde van de Huurovereenkomst ten opzichte van het opleverrapport bij aanvang Huurovereenkomst of het beroep van Verhuurder op de Borggarantie rechtmatig is. Skipdeposit keert een claim uitsluitend uit als de schade aan de woning aangetoond kan worden met foto's. Skipdeposit speelt geen rol in het vaststellen van de hoogte van de schade. Indien Huurder van mening is dat Verhuurder een te hoog bedrag heeft opgenomen voor herstel, dient Huurder dit op te nemen met Verhuurder. Deze omstandigheid kan evenwel op geen enkele wijze afbreuk doen aan de plicht van Huurder het door Skipdeposit onder de Borggarantie uitgekeerde bedrag aan Skipdeposit te vergoeden.

5.11 Schade die op de voet van artikel 5.10 vergoed kan worden betreft: huurachterstanden en schade aan de woning. Niet-claimbare schade: Reguliere slijtage, gebruikersschade en schoonmaakkosten.

6 Vergoeding en kosten

6.1 Huurder is in verband met de totstandkoming van de Overeenkomst eenmalig een vergoeding (afsluitkosten) verschuldigd aan Skipdeposit. Skipdeposit zal ter zake deze kosten een factuur aan Huurder zenden.

6.2 Huurder is met betrekking tot het aanbieden en verstrekken van de Borggarantie, jaarlijks bij vooruitbetaling, een vergoeding verschuldigd aan Skipdeposit. Skipdeposit zal ter zake een factuur aan Huurder zenden. Ter betaling van deze factuur dient Huurder bij aanvang van de Overeenkomst een incasso machtiging aan Skipdeposit te verstrekken.

6.3 Indien Huurder in verzuim is ter zake de betaling van de hierboven onder artikel 6.2 bedoelde vergoeding, heeft Skipdeposit naast het recht om deze betaling te vorderen, het recht van Huurder betaling te vorderen van een bedrag ter grootte van het bedrag waarvoor de Borggarantie is afgegeven. Na het eindigen van de Overeenkomst zal Skipdeposit het op grond van het voorgaande ontvangen bedrag aan Huurder restitueren, tenzij voordien een beroep op de Borggarantie wordt gedaan.

6.4 In het geval de Overeenkomst eindigt, zal, behoudens het bepaalde in artikel 6.3, geen restitutie plaatsvinden van eventuele reeds vooruitbetaalde vergoeding en kosten zoals hierboven bedoeld.

7 Betaling en incassokosten

7.1 Betaling van de eenmalige vergoeding door Huurder dient te geschieden direct bij aanvraag borgstelling.

7.2 Indien Huurder in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.3 Skipdeposit heeft het recht de door Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

7.4 Indien Huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden, indien Huurder een particuliere huurder is, berekend op basis van het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Huurder een zakelijke huurder is, worden de incassokosten vastgesteld op (minimaal) 15% van de hoofdsom. Indien Skipdeposit echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dienen de werkelijk gemaakte kosten door Huurder vergoed worden. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Huurder worden verhaald.

7.5 Indien Huurder uit meerdere partijen bestaat of meerdere partijen als Huurder zijn aan te wijzen, zijn al deze partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder jegens Skipdeposit, waaronder de verplichtingen uit dit artikel.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Eventuele aansprakelijkheid van Skipdeposit voor enigerlei schade zijdens Huurder is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de Borggarantie wordt aangeboden of werd aangegaan.

8.2 Skipdeposit is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.3 Skipdeposit is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan doordat Skipdeposit bij de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door of namens Huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9 Communicatie

9.1 Tenzij anders wordt overeengekomen zal het verzenden en ontvangen van berichten tussen Skipdeposit en Huurder ook langs elektronische weg (e-mail / webpagina) kunnen plaatsvinden.

10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Skipdeposit partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2 De rechter in de vestigingsplaats van Skipdeposit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Skipdeposit het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11 Wijziging voorwaarden

11.1 Skipdeposit is bevoegd de Productvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Productvoorwaarden gelden vanaf 14 dagen nadat Skipdeposit Huurder op de hoogte heeft gebracht van de wijziging, tenzij Huurder daartegen binnen deze termijn protesteert.