21/4/2023

Vermijd problemen als verhuurder: tips voor omgaan met de waarborgsom

Particuliere verhuurder

Alsverhuurder vraag je bijna altijd een waarborgsom van de huurder als zekerheidvoor eventuele schade of huurachterstand. Het bedrag van de waarborgsom magechter niet hoger zijn dan twee maanden huur. In de meeste gevallen wordt eranderhalf keer de maandhuur als borg gevraagd. Het is belangrijk om alsverhuurder te weten wanneer je een deel van de borg mag inhouden en wanneerniet.

Als er sprake is vanschade aan de woning of inboedel door toedoen van de huurder, dan mag je alsverhuurder een deel van de borg inhouden. Ook bij huurachterstand mag je alsverhuurder de borg gebruiken om de openstaande huur te verrekenen. Verder magje als verhuurder de borg gebruiken om openstaande kosten zoals servicekosten,gas, water en licht te verrekenen als deze niet door de huurder zijn betaald.

Het is belangrijk om teweten dat verhuurders vaak onterecht inhoudingen doen op de borg. Het kanbijvoorbeeld zijn dat er sprake is van normale slijtage van de woning ofinboedel, waardoor je als verhuurder geen aanspraak kunt maken op de borg. Ookkan het zijn dat de huurder de woning netjes heeft achtergelaten en dat er dusgeen sprake is van schade. In dat geval mag de verhuurder de borg nietinhouden.

Om eventuelemisverstanden te voorkomen is het belangrijk om als verhuurder bij het beginvan de huurovereenkomst duidelijk te maken waarvoor de borg dient en onderwelke voorwaarden de borg kan worden ingehouden. Ook is het aan te raden omsamen met de huurder een inspectierapport op te stellen bij aanvang van dehuurperiode, waarin de staat van de woning en inboedel wordt vastgelegd.

Een alternatief voor dewaarborgsom is het Skip Deposit Platform. Hierbij betaalt de huurder een kleinefee aan de Skip Deposit, waarna de huurder gedurende de huurperiode geen borgmeer hoeft te betalen. Het bedrag dat de huurder betaalt aan SKIP DEPOSIT isveel lager dan de waarborgsom. Bij beëindiging van de huurovereenkomst wordt erverplicht een inspectierapport opgesteld en als er sprake is van schade ofhuurachterstand betaald Skip Deposit de schade uit aan de verhuurder. Alshuurder blijf je altijd verantwoordelijk

In conclusie is hetbelangrijk om als verhuurder goed te weten waarvoor de borg dient en onderwelke voorwaarden de borg kan worden ingehouden. Ook is het aan te raden om bijaanvang van de huurperiode samen met de huurder een inspectierapport op testellen en de staat van de woning en inboedel vast te leggen. Als verhuurder ishet goed om te weten dat onterechte inhoudingen op de borg tot problemen kunnenleiden en dat alternatieven zoals SKIP DEPOSIT een goede oplossing kunnen zijnvoor zowel de verhuurder als huurder.